ORDONANŢĂ nr. 29 din 26 august 2022 

Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern.

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 

Data intrării în vigoare 01-09-2022 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 

Articolul I 

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:

c^1)cadrul organizatoric şi funcţional al activităţii de audit public intern – organizarea şi asigurarea funcţionării auditului public intern prin înfiinţarea unui compartiment de audit public intern constituit din minimum 2 posturi de auditori interni, cu normă întreagă şi cu asigurarea resurselor financiare necesare ocupării posturilor prevăzute şi funcţionării compartimentului, sau asigurarea funcţiei de audit public intern de către organul ierarhic superior ori prin aderarea la sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; 

 1. La articolul 2, literele e) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

e)certificat de atestare – document emis de Ministerul Finanţelor, prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), care certifică îndeplinirea condiţiilor necesare şi oferă dreptul ca o structură asociativă a autorităţilor publice locale să asigure funcţia de audit public intern în sistem de cooperare; 

……..……………………………………………………………………….. 

s)instituţie publică mică – instituţia care efectuează anual cheltuieli de cel mult 500.000 de lei pe o perioadă de 3 ani consecutivi; 

 1. La articolul 2, după litera ţ) se introduc două noi litere, lit. ţ^1) şi ţ^2), cu următorul cuprins:

ţ^1)recomandările neacceptate – recomandările cuprinse în proiectul raportului de audit public intern şi neacceptate de structura auditată; 

ţ^2)recomandările neînsuşite – recomandările cuprinse în raportul de audit public intern cu care conducătorul entităţii publice nu este de acord; 

 1. La articolul 5 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

e)experţi din alte domenii de activitate, respectiv contabilitate publică şi juridic – 2 persoane; 

 1. La articolul 5 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:

g)un reprezentant al Curţii de Conturi a României. 

 1. La articolul 8, literele i) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

i)verifică respectarea de către compartimentele de audit public intern, inclusiv de către cele organizate la nivelul structurilor asociative, a normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern, prin evaluarea activităţii acestora şi în situaţia în care se constată nerespectarea reglementărilor propun măsurile corective necesare îmbunătăţirii activităţilor. Pentru faptele care constituie abateri disciplinare informează conducerea entităţii pentru aplicarea sancţiunilor în conformitate cu regulamentul intern de organizare;  

………………………………………………………………………………… 

m)coordonează sistemul de recrutare în domeniul auditului public intern, sistemul de atestare a structurilor asociative ale autorităţilor publice locale, precum şi sistemul de formare profesională a auditorilor interni din entităţile publice; 

 1. La articolul 9, alineatele (1) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Articolul 9 

(1) Instituţiile publice centrale care efectuează în cursul unui exerciţiu bugetar cheltuieli mai mari de 2.000.000.000 de lei trebuie să constituie un comitet de audit intern pentru a acţiona în vederea creşterii eficienţei activităţii de audit public intern. 

………………………………………………………………………………… 

(12) Instituţiile publice care efectuează în cursul unui exerciţiu bugetar cheltuieli mai mici de 2.000.000.000 de lei pot constitui comitete de audit intern în scopul creşterii eficienţei activităţii de audit intern. 

 1. La articolul 10, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b)analizează recomandările neînsuşite de conducătorul entităţii publice sau de conducătorul entităţii aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acesteia, cauzele care au condus la această situaţie şi emite un punct de vedere cu privire la consecinţele neimplementării, pe care îl înaintează conducătorului entităţii publice, concomitent cu informarea UCAAPI; 

 1. La articolul 11, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

e)la entităţile publice centrale ai căror conducători sunt ordonatori principali de credite şi efectuează în cursul exerciţiului bugetar anterior cheltuieli mai mici de 5.000.000 de lei şi nu au constituit un compartiment de audit public intern, activitatea de audit este realizată de către Ministerul Finanţelor, prin UCAAPI, pe bază de protocol de colaborare. Plafonul stabilit se actualizează anual cu indicele preţurilor de consum prin ordin al ministrului finanţelor şi se afişează pe site-ul Ministerului Finanţelor; 

 1. La articolul 12, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Articolul 12 

(1) Compartimentul de audit public intern se constituie distinct în subordinea directă a conducătorului entităţii sau a organului de conducere colectivă/colegială, după caz. 

…………………………………………………………………………………. 

(4) Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca număr de auditori interni, pe baza volumului de activitate, mărimii şi complexităţii entităţii şi a entităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea entităţii publice, ţinând cont de atribuţiile şi competenţele prevăzute în actele de înfiinţare, organizare şi funcţionare ale acesteia şi având în vedere riscurile asociate activităţilor desfăşurate de entitatea publică. 

 1. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

(4^1)Cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de emiterea deciziei privind modificarea compartimentului de audit public intern, reducerea numărului de posturi de auditori interni sau desfiinţarea compartimentului, conducătorul entităţii informează UCAAPI şi Curtea de Conturi a României. 

 1. La articolul 14, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:

d)auditul tehnologiilor informaţionale, care examinează şi evaluează riscurile, politicile, procedurile, operaţiunile, aplicaţiile, managementul datelor şi infrastructura entităţii publice în domeniul tehnologiei informaţiei. 

 1. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 15 

(1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, cel puţin o dată la 4 ani, inclusiv asupra activităţilor entităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acesteia, după caz, iar prioritizarea misiunilor de audit intern se face pe baza analizei de risc şi a solicitărilor Curţii de Conturi a României. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la elaborarea planului multianual, conducătorul entităţii sau organul de conducere colectivă/colegială poate aproba depăşirea termenului de 4 ani, cu cel mult un an, la propunerea fundamentată a conducătorului compartimentului de audit public intern. 

 1. La articolul 16, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Articolul 16 

(1) Proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor conducătorului entităţii publice, prin consultare cu entităţile publice ierarhic superioare, ţinând seama de solicitările şi recomandările Curţii de Conturi a României şi ale organismelor Comisiei Europene. 

…………………………………………………………………………. 

(5) Cu aprobarea conducătorului entităţii publice, auditorii interni din cadrul compartimentului de audit public intern desfăşoară misiuni de audit ad-hoc, necuprinse în planul anual de audit, în condiţiile prevăzute la art. 17 şi în conformitate cu o procedură proprie elaborată în baza normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, pe care şi-o dezvoltă prin normele metodologice specifice entităţii publice, avizată de UCAAPI sau de organul ierarhic superior, după caz. 

 1. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1)La elaborarea planului multianual de audit public intern, precum şi pe parcursul implementării acestuia, misiunile solicitate de Curtea de Conturi a României au prioritate. 

 1. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

(2) Obiectivele misiunii de audit public intern sunt definite cu claritate, pentru fiecare misiune în parte, în funcţie de rezultatul evaluării riscului şi al controlului intern şi abordează procesele de management al riscului, de control şi de guvernanţă asociate domeniului auditabil. 

 1. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

(3^1)Aspectele acceptate, precum şi cele rămase în divergenţă în urma reuniunii de conciliere se descriu şi se justifică în raportul de audit public intern, într-o secţiune distinctă. 

 1. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Conducătorul compartimentului de audit public intern, după asumarea prin semnătură a raportului de audit public intern şi a rezultatelor reuniunii de conciliere, îl transmite pentru analiză şi avizare:  

a)conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea; 

b)numai conducătorului entităţii publice locale care îşi asigură activitatea de audit prin cooperare, pentru misiunile de audit public intern proprii, şi nu informează alte persoane fizice sau juridice, cu excepţia celor prevăzute de lege, despre date, fapte sau situaţii constatate cu ocazia desfăşurării misiunilor; 

c)conducătorului instituţiei publice mici. 

 1. La articolul 19, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins: 

(4^1)În termen de 45 de zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit public intern, persoanele prevăzute la alin. (4) avizează raportul de audit public intern. 

(4^2)Neînsuşirea parţială sau în totalitate a recomandărilor de către persoanele de la alin. (4) se motivează în scris, iar motivarea se comunică compartimentului de audit public intern. 

(4^3)Conducătorul compartimentului de audit public intern informează comitetul de audit intern, organul ierarhic superior sau UCAAPI, după caz, cu privire la recomandările neînsuşite de conducătorul entităţii. 

 1. La articolul 19, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(5) Recomandările asupra cărora s-a dispus în condiţiile alin. (4^1) sau, după caz, au fost neînsuşite potrivit alin. (4^2) se comunică structurii auditate. 

 1. La articolul 20, alineatele (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

(4) Structurile asociative, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. v), asigură funcţia de audit public intern în sistem de cooperare numai dacă sunt atestate de Ministerul Finanţelor, prin UCAAPI. 

(5) În vederea atestării, structura asociativă depune la UCAAPI o cerere, însoţită de documente din care să rezulte îndeplinirea următoarelor criterii: 

a)structura asociativă este persoană juridică şi deţine statutul de utilitate publică, fiind alcătuită numai din unităţi administrativ-teritoriale, potrivit statutului acesteia; 

b)structura asociativă are prevăzută în statutul său asigurarea funcţiei de audit public intern în sistem de cooperare; 

c)existenţa hotărârilor autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale de aderare la sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; 

d)existenţa hotărârii adunării generale a structurii asociative de înaintare a cererii în vederea atestării;  

e)încheierea unui singur acord de cooperare; 

f)înfiinţarea unui singur compartiment de audit public intern; 

g)dimensionarea compartimentului de audit public intern sa realizat conform alin. (7^1).  

(6) Structura asociativă încheie un singur acord de cooperare şi înfiinţează un singur compartiment de audit public intern, prevăzut cu funcţie de conducere şi dimensionat cu minimum 2 auditori interni, cu normă întreagă. Orice modificare sau completare a acordului de cooperare se face prin act adiţional. 

(7) În cazul în care, ca urmare a verificărilor realizate de UCAAPI, ulterior emiterii certificatului, structura asociativă nu mai îndeplineşte oricare dintre criteriile menţionate la alin. (5), certificatul de atestare îşi pierde de drept valabilitatea, dacă structura asociativă nu pune în aplicare măsuri care să conducă la îndeplinirea criteriilor menţionate, în termen de 3 luni de la data scrisorii prin care se comunică rezultatele verificării. 

 1. La articolul 20, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alin. (7^1) şi (7^2), cu următorul cuprins: 

(7^1)În cazul în care structura asociativă are mai mult de 5 unităţi administrativ-teritoriale care au aderat la sistemul de cooperare, numărul minim al auditorilor interni, ca normare de personal cu normă întreagă, este primul număr natural mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma împărţirii la 5 a numărului unităţilor administrativ-teritoriale care au aderat la acest sistem. 

(7^2)Certificatul de atestare se eliberează în termen de 3 luni de la data depunerii cererii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, criteriile menţionate la alin. (5). 

 1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Articolul 21 

(1) Auditorii interni trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, astfel încât prin activitatea de audit desfăşurată să adauge valoare şi să ajute la îmbunătăţirea activităţii entităţii publice, conform cadrului normativ în vigoare, normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern. 

 1. La articolul 21, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(7) Auditorii interni au obligaţia să îşi îmbunătăţească cunoştinţele, abilităţile şi valorile în cadrul formării profesionale continue, care se realizează prin: 

a)participarea, cu acordul conducătorului entităţii publice, la cursuri şi seminare pe teme specifice domeniului cadrului de competenţe al auditului public intern sau domeniului entităţii publice; 

b)studii individuale pe teme aprobate de conducătorul compartimentului de audit public intern; 

c)elaborarea şi publicarea de materiale de specialitate. 

 1. La articolul 21, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(9) Conducătorul compartimentului de audit public intern elaborează, anual, planul de formare profesională a auditorilor interni, aprobat de conducătorul entităţii publice şi urmăreşte realizarea acestuia. 

 1. La articolul 23, după litera e) se introduc două noi litere, lit. f) şi g), cu următorul cuprins: 

f)neelaborarea de către conducătorul compartimentului de audit public intern a raportului anual al activităţii de audit public intern, până la data de 15 martie a anului următor pentru anul încheiat; 

g)neavizarea de către persoanele menţionate la art. 19 alin. (4), în termen de 45 de zile lucrătoare, a raportului de audit public intern, potrivit art. 19 alin. (4^1). 

 1. La articolul 24, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

a)de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor, pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 lit. b), c) şi e), constatate la entităţile publice la care conducătorul exercită calitatea de ordonator principal de credite; 

b)de către reprezentanţii împuterniciţi ai organului ierarhic superior, la nivelul entităţilor publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritate, pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 lit. b), c) şi e); 

 1. La articolul 24, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins: 

d)de către reprezentanţi ai Curţii de Conturi pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 lit. a), f) şi g). 

Articolul II 

Structurile asociative ale autorităţilor publice locale care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, asigură funcţia de audit public intern în sistem de cooperare au obligaţia depunerii documentaţiei şi obţinerii certificatului de atestare în termen de 9 luni de la data aprobării metodologiei de emitere a certificatului de atestare, sub sancţiunea încetării, de drept, a acestei activităţi. Pentru obţinerea certificatului de atestare, structurile asociative trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute la art. 20 alin. (5) din Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările ulterioare. 

Articolul III 

După împlinirea termenului prevăzut la art. II, dacă structura asociativă semnatară a acordului de cooperare nu a obţinut certificatul de atestare, aplicabilitatea acordului de cooperare pentru activitatea de audit public intern încetează de drept.  

Articolul IV 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta ordonanţă se fac după 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. 

Articolul V 

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului finanţelor se aprobă metodologia de emitere a certificatului de atestare a structurilor asociative ale autorităţilor publice locale în vederea asigurării activităţii de audit public intern în sistem de cooperare. 

Articolul VI 

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. 

   

 PRIM-MINISTRU  

 NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

 Contrasemnează: 

 Ministrul finanţelor, 

 Adrian Câciu 

 Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, 

 Cseke Attila-Zoltán  

 

Bucureşti, 26 august 2022. 

Nr. 29.