LEGE nr. 208 din 11 iulie 2022

Legea nr.208 din 11 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii, precum şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 12 iulie 2022
Data intrării în vigoare 10-09-2022
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390
din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 7, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică/acordurile-
cadru şi de a organiza concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice a căror valoare estimată
este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri
simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
………………………………………………………
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care
valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în
care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.
2. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul
cuprins:
(6) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma
unui contract de achiziţie publică sau a unei comenzi ori a altui tip de document încheiat în condiţiile
legii, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit
posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar,
pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar
fără a se limita la acestea, cardurile de plată şi/sau portofele electronice.
(7) În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă:
a)are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ
într-o secţiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoţit de descrierea produselor,
serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată
este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA,
pentru lucrări;
b)are obligaţia de a consulta minimum trei operatori economici pentru achiziţiile a căror valoare
estimată este mai mare de 140.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei,
fără TVA, pentru lucrări, dar mai mică sau egală cu valoarea menţionată la lit. a); dacă în urma
consultării autoritatea contractantă primeşte doar o ofertă valabilă din punctul de vedere al cerinţelor
solicitate, achiziţia poate fi realizată;
c)are dreptul de a achiziţiona pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai
mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA,
pentru lucrări;
d)are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte,
dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 9.000 lei, fără TVA.
(8) Autoritatea contractantă are obligaţia trimestrial de a transmite în SEAP o notificare cu privire la
achiziţiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puţin obiectul, cantitatea achiziţionată,
valoarea şi codul CPV, cu excepţia achiziţiilor realizate prin utilizarea catalogului electronic SEAP, în
baza prevederilor alin. (7) lit. a).
3. La articolul 90, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Criteriile de atribuire utilizate în cazul procedurii de dialog competitiv sunt cel mai bun raport
calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. a) şi b).
4. La articolul 98, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Criteriile de atribuire utilizate în cazul parteneriatului pentru inovare sunt cel mai bun raport
calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. a) şi b).
5. La articolul 104 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
c)ca o măsură absolut necesară, atunci când, din motive de extremă urgenţă, determinate de
evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă, termenele pentru
procedurile de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată
nu pot fi respectate;
6. La articolul 104 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul
cuprins:
d)rezilierea, rezoluţiunea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată din culpa antreprenorului a
contractelor de achiziţie publică aferente proiectelor de infrastructură de transport prevăzute la art.
235 alin. (1) şi/sau drumuri judeţene este asimilată situaţiei prevăzute la lit. c).
7. La articolul 104, alineatul (4^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4^1)Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în caz de reziliere, rezoluţiune, denunţare unilaterală
sau încetarea anticipată din culpa antreprenorului a contractelor de achiziţie publică aferente
proiectelor de infrastructură de transport prevăzute la art. 235 alin. (1) şi/sau drumuri judeţene,
autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, în documentele achiziţiei, durata contractului pe o
perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute până la finalizarea
obiectivului de investiţie.
8. La articolul 104 alineatul (8), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b)valoarea estimată a achiziţiei iniţiale de lucrări sau servicii s-a determinat prin luarea în
considerare inclusiv a lucrărilor sau serviciilor noi care pot fi achiziţionate ulterior;
9. La articolul 111, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru
având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, sunt cel mai bun
raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. a) şi b),
ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale.
10. Articolul 154 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 154
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate
informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă
cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de
atribuire.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de participare
a cărei perioadă de valabilitate este cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. Valoarea
garanţiei de participare nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică
sau, în cazul acordului-cadru, din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.
(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita contractantului constituirea garanţiei de bună
execuţie în cuantum de maximum 10% din preţul contractului, fără TVA. Cu excepţia contractelor de
servicii de proiectare şi a contractelor de lucrări, a căror valoare estimată este mai mică decât
valoarea prevăzută la art. 7 alin. (1), precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării
procedurii de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea
contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.
(4) Garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă,
necondiţionată şi se constituie prin:
a)virament bancar;
b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din
România sau din alt stat;
(ii) asigurări de garanţii emise:
– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt
stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii
de Supraveghere Financiară, după caz;
– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară;
c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună
execuţie;
e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în
cazul garanţiei de bună execuţie.
(5) Modalitatea de reţinere a garanţiei de participare, termenul de constituire a garanţiei de bună
execuţie, respectiv modalitatea de constituire prin reţineri succesive, de emitere de pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, vor fi reglementate în cadrul unui capitol distinct al normelor
metodologice de aplicare a prezentei legi.
11. După articolul 154 se introduc două noi articole, articolele 154^1 şi 154^2, cu următorul
cuprins:
Articolul 154^1
(1) Garanţia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind
câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data
constituirii garanţiei de bună execuţie.
(2) În cazul unei proceduri de atribuire a unui acord-cadru, precum şi în cazul atribuirii unui contract
pentru care nu este obligatorie constituirea garanţiei de bună execuţie, garanţia de participare
constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare se restituie de către autoritatea
contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului-cadru/contractului.
(3) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se
restituie de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu
de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru cu ofertantul
declarat câştigător.
(4) În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 212 alin. (1) sau art.
213, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data
expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de
3 zile lucrătoare de la această dată.
(5) După primirea comunicării prevăzute la art. 215, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate
necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea
perioadei prevăzute la alin. (3), dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a restitui garanţia de participare în cel mult 3 zile lucrătoare
de la primirea unei solicitări în acest sens.
Articolul 154^2
(1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui
garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a
produselor care fac obiectul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent şi/sau de la
plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(2) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui
garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor
asumate prin contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent respectiv, dacă nu a ridicat până la
acea dată pretenţii asupra ei.
(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a
elibera/restitui garanţia de bună execuţie, după cum urmează:
a)valoarea garanţiei de bună execuţie aferente studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în
termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective
sau de la data finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea
dată pretenţii asupra ei;

b)valoarea garanţiei de bună execuţie aferente proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în
termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate
în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu
de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă
nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză.
(4) În cazul contractelor aferente serviciilor de supervizare a lucrărilor/dirigenţie de şantier,
autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum
urmează:
a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
b)restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de
supervizare/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză.
(5) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui
garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
b)restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe
baza procesului-verbal de recepţie finală.
(6) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi
întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic
şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.
12. La articolul 182, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul
cuprins:
(2^1)Experienţa profesională relevantă este experienţa realizată:
a)în cadrul unei profesii reglementate cum ar fi, dar fără a se limita la: activităţi medicale, activităţi
contabile, activităţi de audit financiar, activităţi de asistenţă şi reprezentare juridică specifice profesiei
de avocat, activităţi de arhitectură;
b)în baza deţinerii unei autorizaţii/certificări/atestări specifice fără de care nu poate fi exercitată
activitatea ce face obiectul contractului de achiziţie publică, cum ar fi, dar fără a se limita la: activităţi
în domeniul gazelor naturale, activităţi în domeniul infrastructurii feroviare.
13. Articolul 184 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 184
În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia
economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, autoritatea contractantă solicită
ca operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar pentru
executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.
14. La articolul 185, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire,
aceştia pot beneficia de susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor
referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, în condiţiile
prezentei legi.
15. La articolul 187, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic în conformitate
cu dispoziţiile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele
criterii de atribuire:
a)cel mai bun raport calitate-preţ;
b)cel mai bun raport calitate-cost;
c)costul cel mai scăzut;
d)preţul cel mai scăzut.
16. La articolul 187, alineatul (3^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3^1)Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul preţul cel mai scăzut numai în situaţia în care
achiziţionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depăşeşte

pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1), precum şi în situaţia aplicării procedurii de negociere fără
publicare prealabilă a unui anunţ de participare prevăzute la art. 104 alin. (1) lit. b).
17. La articolul 187 alineatul (8), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
a)categoriilor de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca
obiect servicii intelectuale;
18. La articolul 193, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul
cuprins:
(6) În cadrul procedurii simplificate şi al procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract/acord-
cadru finanţat din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, autorităţile contractante sunt obligate să
selecteze în DUAE «α: indicaţia globală pentru toate criteriile de selecţie
19. La articolul 209, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul
cuprins:
(3) Termenul acordat ofertanţilor/candidaţilor pentru transmiterea răspunsului la solicitarea
prevăzută la alin. (1), inclusiv cu eventuala prelungire solicitată justificat de operatorul economic,
este de cel mult 15 zile lucrătoare şi va fi stabilit în funcţie de complexitatea solicitării.
20. La articolul 221, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(11) În sensul prezentului articol, prin caracterul general al contractului se înţelege obiectivele
principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, obiectul principal al
contractului şi drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerinţe de
calitate şi performanţă.
21. După articolul 222^1 se introduce un nou articol, articolul 222^2, cu următorul cuprins:
Articolul 222^2
(1) Pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru/ contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în
cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea
indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/
diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul acordului-cadru/contractului.
(2) Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie
precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în acordul-cadru/contractul care urmează să fie
încheiat, prin clauze speciale în acest sens.
(3) Autoritatea contractantă precizează atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul de
achiziţie publică/acordul-cadru modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi,
precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii
ale burselor de mărfuri.
(4) Ajustarea preţului, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), este aplicabilă direct
în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite
locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat
preţul acordului-cadru/contractului.
(5) În orice situaţie, preţul acordului-cadru/contractului poate fi ajustat doar în măsura strict
necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul acordului-
cadru/contractului.
(6) Modul de ajustare nu trebuie să conducă în niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de
atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv
a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri, cu excepţia cazului prevăzut la alin.
(5).
(7) Cu respectarea prevederilor alin. (5), autoritatea contractantă are obligaţia de a ajusta preţul
contractului în situaţia în care:
a)durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică se prelungeşte peste
durata de valabilitate a ofertei, stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire, din motive care nu sunt
imputabile contractantului; sau
b)durata de furnizare/prestare/execuţie prevăzută în contract se prelungeşte, iar această prelungire
nu se datorează responsabilităţii contractuale a contractantului.

(8) Autoritatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului, în
conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe
o perioadă ce depăşeşte 6 luni şi pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă de cel
mult 6 luni.
(9) Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului, în
conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe
o perioadă ce depăşeşte 24 de luni şi pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă ce
depăşeşte 6 luni.
(10) Pe parcursul derulării contractului plăţile se vor face exclusiv pe baza preţurilor proprii
prevăzute de contractant în oferta sa iniţială, fixe sau ajustate, după cum s-a prevăzut în
documentele de achiziţie iniţiale şi în contract.
(11) Pe parcursul derulării contractului nu este permisă modificarea preţurilor din ofertă în funcţie de
variaţiile preţurilor practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizionează, cu excepţia
situaţiilor cauzate de forţă majoră, de caz fortuit sau de schimbări excepţionale ale împrejurărilor
care ar face vădit injustă obligarea contractantului la păstrarea preţurilor iniţiale. Din punctul de
vedere al documentelor justificative necesare pentru efectuarea plăţilor, se consideră suficiente
facturile emise de contractant, a căror valoare trebuie să corespundă cu valoarea ofertată iniţial sau,
după caz, cu valoarea ofertată actualizată conform prevederilor documentelor de achiziţie iniţiale şi
contractului.
(12) Dacă derularea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepţionale
a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea contractantului la păstrarea preţurilor iniţiale,
cum ar fi, dar fără a se limita la aceasta, schimbarea cauzată de forţa majoră sau cazul fortuit, fără a
fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), preţul contractului poate fi ajustat, pentru a
distribui în mod echitabil între părţi pierderile şi beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor.
(13) Dispoziţiile alin. (12) sunt aplicabile numai dacă:
a)schimbarea împrejurărilor a intervenit după data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor;
b)schimbarea împrejurărilor, precum şi întinderea acesteia nu au fost şi nici nu puteau fi avute în
vedere de contractant, în mod rezonabil, la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor;
c)contractantul nu şi-a asumat prin contract riscul privind forţa majoră sau cazul fortuit sau alte
schimbări excepţionale de împrejurări.
22. La articolul 224 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul
cuprins:
m)încălcarea prevederilor art. 218 alin. (1) şi (3).
23. La articolul 227, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 227
(1) Sancţiunea contravenţională se aplică autorităţii contractante, care dispune adoptarea de măsuri
împotriva persoanei/persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică ce a făcut obiectul
contravenţiei numai dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de
către acestea, cu vinovăţie, constând în culpă gravă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea,
în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin.
24. Articolul 228 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 228
În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 224 sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul II
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
391 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 12, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) au obligaţia de a atribui contractele
sectoriale, acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii sectoriale a
căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi
b), prin aplicarea procedurii simplificate.

……………………………………………………
(4) Entităţile contractante au dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care
valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în
care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.
2. La articolul 12, alineatul (5) se abrogă.
3. La articolul 12, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul
cuprins:
(6) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma
unui contract de achiziţie publică sau a unei comenzi ori a altui tip de document încheiat în condiţiile
legii, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit
posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii, în vederea efectuării de plăţi, fără numerar,
pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar
fără a se limita la acestea, cardurile de plată şi/sau portofele electronice.
(7) În cazul achiziţiei directe, entitatea contractantă:
a)are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ
într-o secţiune dedicată a website-ului propriu sau a SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor
sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai
mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru
lucrări;
b)are obligaţia de a consulta minimum trei operatori economici pentru achiziţiile a căror valoare
estimată este mai mare de 140.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei,
fără TVA, pentru lucrări, dar mai mică sau egală cu valoarea menţionată la lit. a); dacă în urma
consultării autoritatea contractantă primeşte doar o ofertă valabilă din punctul de vedere al cerinţelor
solicitate, achiziţia poate fi realizată;
c)are dreptul de a achiziţiona pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai
mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA,
pentru lucrări;
d)are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte,
dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 9.000 lei, fără TVA.
(8) Entitatea contractantă are obligaţia trimestrial de a transmite în SEAP o notificare de atribuire cu
privire la achiziţiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puţin obiectul, cantitatea
achiziţionată, valoarea şi codul CPV, cu excepţia achiziţiilor directe realizate prin utilizarea catalogului
electronic SEAP, în baza prevederilor alin. (7) lit. a).
4. La articolul 103, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Criteriile de atribuire utilizate în cazul procedurii de dialog competitiv sunt cel mai bun raport
calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. a) şi b).
5. La articolul 111, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Criteriile de atribuire utilizate în cazul parteneriatului pentru inovare sunt cel mai bun raport
calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. a) şi b).
6. La articolul 117 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b)valoarea estimată a achiziţiei iniţiale de lucrări/servicii sa determinat prin luarea în considerare
inclusiv a lucrărilor/ serviciilor noi care pot fi achiziţionate ulterior;
7. La articolul 124, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru având ca
obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, şi cu o valoare estimată egală
sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c) este cel mai bun raport calitate-
preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. a) şi b), ţinându-se seama
de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale.
8. Articolul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 164
(1) Entitatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate
informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă

cu privire la cerinţele achiziţiei sectoriale, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii
de atribuire.
(2) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de participare a
cărei perioadă de valabilitate este cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. Valoarea
garanţiei de participare nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului de achiziţie sectorial
sau în cazul acordului-cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.
(3) Entitatea contractantă are obligaţia de a solicita contractantului constituirea garanţiei de bună
execuţie în cuantum de maximum 10% din preţul contractului, fără TVA. Cu excepţia contractelor de
servicii de proiectare şi a contractelor de lucrări, a căror valoare estimată este mai mică decât
valoarea prevăzută la art. 12 alin. (1), precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării
procedurii de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, entitatea contractantă
are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.
(4) Garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă,
necondiţionată şi se constituie prin:
a)virament bancar;
b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din
România sau din alt stat;
(ii) asigurări de garanţii emise:
– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt
stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii
de Supraveghere Financiară, după caz;
– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară;
c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună
execuţie;
e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în
cazul garanţiei de bună execuţie.
(5) Modalitatea de reţinere a garanţiei de participare, termenul de constituire a garanţiei de bună
execuţie, respectiv modalitatea de constituire prin reţineri succesive, de emitere de pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, vor fi reglementate în cadrul unui capitol distinct al normelor
metodologice de aplicare a prezentei legi.
9. După articolul 164 se introduc două noi articole, articolele 164^1 şi 164^2, cu următorul cuprins:
Articolul 164^1
(1) Garanţia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind
câştigătoare, se restituie de către entitatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data
constituirii garanţiei de bună execuţie.
(2) În cazul unei proceduri de atribuire a unui acord-cadru, precum şi în cazul atribuirii unui contract
pentru care nu este obligatorie constituirea garanţiei de bună execuţie, garanţia de participare
constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare se restituie de către entitatea
contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului-cadru/ contractului.
(3) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se
restituie de către entitatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu
de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru cu
ofertantul declarat câştigător.
(4) În cazul în care entitatea contractantă se află, conform prevederilor art. 225 alin. (1) sau art.
226, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data
expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de
3 zile lucrătoare de la această dată.
(5) După primirea comunicării prevăzute la art. 228, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate
necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea
perioadei prevăzute la alin. (3), dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens.
Entitatea contractantă are obligaţia de a restitui garanţia de participare în cel mult 3 zile lucrătoare
de la primirea unei solicitări în acest sens.
Articolul 164^2

(1) În cazul contractului de furnizare, entitatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui
garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a
produselor care fac obiectul contractului de achiziţie sectorială/contractului subsecvent şi/sau de la
plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(2) În cazul contractului de servicii, entitatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia
de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate
prin contractul de achiziţie sectorială/ contractul subsecvent respectiv, dacă nu a ridicat până la acea
dată pretenţii asupra ei.
(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, entitatea contractantă are obligaţia de a
elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a)valoarea garanţiei de bună execuţie aferente studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în
termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective
sau de la data finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea
dată pretenţii asupra ei;
b)valoarea garanţiei de bună execuţie aferente proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în
termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate
în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu
de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care entitatea contractantă nu
a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză.
(4) În cazul contractelor aferente serviciilor de supervizare a lucrărilor/dirigenţie de şantier, entitatea
contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
b)restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de
supervizare/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză.
(5) În cazul contractelor de lucrări, entitatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia
de bună execuţie după cum urmează:
a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
b)restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe
baza procesului-verbal de recepţie finală.
(6) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi
întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic
şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.
10. La articolul 196, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul
cuprins:
(2^1)Experienţa profesională relevantă este experienţa realizată:
a)în cadrul unei profesii reglementate cum ar fi, dar fără a se limita la: activităţi medicale, activităţi
contabile, activităţi de audit financiar, activităţi de asistenţă şi reprezentare juridică specifice profesiei
de avocat, activităţi de arhitectură;
b)în baza deţinerii unei autorizaţii/certificări/atestări specifice fără de care nu poate fi exercitată
activitatea ce face obiectul contractului sectorial, cum ar fi, dar fără a se limita la: activităţi în
domeniul gazelor naturale, activităţi în domeniul infrastructurii feroviare.
11. Articolul 198 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 198
În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia
economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, entitatea contractantă solicită ca
operatorul economic şi terţul/ terţii susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar pentru
executarea contractului sectorial/acordului-cadru.
12. La articolul 199, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire,
aceştia pot beneficia de susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor
referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, în condiţiile
prezentei legi.

13. La articolul 202, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul
cuprins:
(6) În cadrul procedurii simplificate şi al procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract/acord-
cadru finanţat din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, entităţile contractante sunt obligate să
selecteze în DUAE «α: indicaţia globală pentru toate criteriile de selecţie
14. La articolul 209, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic în conformitate
cu dispoziţiile alin. (2), entitatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii
de atribuire:
a)cel mai bun raport calitate-preţ;
b)cel mai bun raport calitate-cost;
c)costul cel mai scăzut;
d)preţul cel mai scăzut.
15. La articolul 209, alineatul (3^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3^1)Entitatea contractantă poate utiliza criteriul preţul cel mai scăzut numai în situaţia în care
achiziţionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depăşeşte
pragurile prevăzute la art. 12 alin. (1), precum şi în situaţia aplicării procedurii de negociere fără
invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. c).
16. La articolul 209, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Entitatea contractantă nu va utiliza preţul cel mai scăzut sau costul cel mai scăzut drept criteriu
de atribuire în cazul categoriilor de contracte sectoriale/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care
au ca obiect servicii intelectuale.
17. La articolul 221, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul
cuprins:
(3) Termenul acordat ofertanţilor/candidaţilor pentru transmiterea răspunsului la solicitarea
prevăzută la alin. (1), inclusiv cu eventuala prelungire solicitată justificat de operatorul economic,
este de cel mult 15 zile lucrătoare şi va fi stabilit în funcţie de complexitatea solicitării.
18. După articolul 243 se introduce un nou articol, articolul 243^1, cu următorul cuprins:
Articolul 243^1
(1) Pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru/contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în
cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea
indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/
diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul acordului-cadru/contractului.
(2) Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie
precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în acordul-cadru/contractul care urmează să fie
încheiat, prin clauze speciale în acest sens.
(3) Entitatea contractantă precizează atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul de
achiziţie sectorială/acordul-cadru modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi,
precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii
ale burselor de mărfuri.
(4) Ajustarea preţului, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), este aplicabilă direct
în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite
locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat
preţul acordului-cadru/contractului.
(5) În orice situaţie, preţul acordului-cadru/contractului poate fi ajustat doar în măsura strict
necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul acordului-
cadru/contractului.
(6) Modul de ajustare nu trebuie să conducă în niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de
atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv
a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri, cu excepţia cazului prevăzut la alin.
(5).

(7) Cu respectarea prevederilor alin. (5), entitatea contractantă are obligaţia de a ajusta preţul
contractului în situaţia în care:
a)durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie sectorială se prelungeşte
peste durata de valabilitate a ofertei, stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire, din motive care
nu sunt imputabile contractantului; sau
b)durata de furnizare/prestare/execuţie prevăzută în contract se prelungeşte, iar această prelungire
nu se datorează responsabilităţii contractuale a contractantului.
(8) Entitatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului, în
conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe
o perioadă ce depăşeşte 6 luni şi pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă de cel
mult 6 luni.
(9) Entitatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului, în
conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe
o perioadă ce depăşeşte 24 de luni şi pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă ce
depăşeşte 6 luni.
(10) Pe parcursul derulării contractului plăţile se vor face exclusiv pe baza preţurilor proprii
prevăzute de contractant în oferta sa iniţială, fixe sau ajustate, după cum s-a prevăzut în
documentele de achiziţie iniţiale şi în contract.
(11) Pe parcursul derulării contractului nu este permisă modificarea preţurilor din ofertă în funcţie de
variaţiile preţurilor practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizionează, cu excepţia
situaţiilor cauzate de forţă majoră, de caz fortuit sau de schimbări excepţionale ale împrejurărilor
care ar face vădit injustă obligarea contractantului la păstrarea preţurilor iniţiale. Din punctul de
vedere al documentelor justificative necesare pentru efectuarea plăţilor, se consideră suficiente
facturile emise de contractant, a căror valoare trebuie să corespundă cu valoarea ofertată iniţial sau,
după caz, cu valoarea ofertată actualizată conform prevederilor documentelor de achiziţie iniţiale şi
contractului.
(12) Dacă derularea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepţionale
a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea contractantului la păstrarea preţurilor iniţiale,
cum ar fi, dar fără a se limita la aceasta, schimbarea cauzată de forţa majoră sau cazul fortuit, fără a
fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), preţul contractului poate fi ajustat, pentru a
distribui în mod echitabil între părţi pierderile şi beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor.
(13) Dispoziţiile alin. (12) sunt aplicabile numai dacă:
a)schimbarea împrejurărilor a intervenit după data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor;
b)schimbarea împrejurărilor, precum şi întinderea acesteia nu au fost şi nici nu puteau fi avute în
vedere de contractant, în mod rezonabil, la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor;
c)contractantul nu şi-a asumat prin contract riscul privind forţa majoră sau cazul fortuit sau alte
schimbări excepţionale de împrejurări.
19. La articolul 245 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul
cuprins:
n)încălcarea prevederilor art. 232 alin. (1) şi (3).
20. La articolul 248, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 248
(1) Sancţiunea contravenţională se aplică entităţii contractante, care dispune adoptarea de măsuri
împotriva persoanei/persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică ce a făcut obiectul
contravenţiei numai dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de
către acestea, cu vinovăţie, constând în culpă gravă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea,
în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin.
21. Articolul 249 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 249
În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 245 sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul III

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă, prin mijloace
electronice, situaţie în care numai operatorii economici înregistraţi în SEAP pot depune ofertă.
2. La articolul 61, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul
cuprins:
(3^1)Termenul acordat ofertanţilor pentru transmiterea răspunsului la solicitarea prevăzută la alin.
(3), inclusiv cu eventuala prelungire solicitată justificat de operatorul economic, este de maximum 15
zile lucrătoare şi va fi stabilit în funcţie de complexitatea solicitării.
3. La articolul 71, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul
cuprins:
(5) Autoritatea/Entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de
participare a cărei perioadă de valabilitate este cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.
Valoarea garanţiei de participare nu poate depăşi 1% din valoarea estimată medie anuală a
contractului de concesiune.
(6) Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:
a)virament bancar;
b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau instituţii financiare nebancare din
România sau din alt stat;
(ii) asigurări de garanţii emise:
– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt
stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii
de Supraveghere Financiară, după caz;
– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară;
c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în
cazul garanţiei de bună execuţie.
(7) Modalitatea de reţinere a garanţiei de participare şi cea de restituire a garanţiei de participare
vor fi reglementate în cadrul unui capitol distinct al normelor metodologice de aplicare a prezentei
legi.
4. Articolul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 113
În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 111 sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
Articolul IV
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 53
(1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în
cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea,
rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi
cu precădere, de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia
căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripţia căruia are sediul social/domiciliul
reclamantul, prin completuri specializate în achiziţii publice, în termen de 45 de zile.

2. La articolul 53, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul
cuprins:
(1^3)Documentele constatatoare emise de către autoritatea/ entitatea contractantă care conţin
informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către
contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii pot fi contestate la secţia de contencios
administrativ şi fiscal a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora
contractantului, în conformitate cu prevederile secţiunii a 2-a – Soluţionarea litigiilor în instanţa de
judecată.
3. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul
cuprins:
(1^1)Dreptul de a solicita instanţei de judecată constatarea nulităţii absolute a contractului/actului
adiţional la acesta, încheiat cu încălcarea condiţiilor cerute, după caz, de legislaţia privind achiziţiile
publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii pentru încheierea sa valabilă, precum şi repunerea părţilor în situaţia
anterioară, poate fi exercitat, în condiţiile prezentei legi, şi de ANAP. ANAP este scutită de taxa de
timbru aferentă cererilor în constatarea nulităţii absolute a contractelor de achiziţie publică, solicitate
conform alin. (1).
Articolul V
(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţii contrare se abrogă.
(3) Prevederile prezentei legi se aplică procedurilor de atribuire iniţiate după data intrării sale în vigoare.
Articolul VI
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea
Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 6 iunie 2016, cu modificările şi completările
ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 985 din 7 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se
actualizează conform modificărilor şi completărilor aduse de prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76
alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION-MARCEL CIOLACU
PREŞEDINTELE SENATULUI
FLORIN-VASILE CÎŢU

Bucureşti, 11 iulie 2022.
Nr. 208.